Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5795 5863
Reposted fromczajnikq czajnikq viasadeyes sadeyes
3117 d6f1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajestem-memem jestem-memem
1367 21e8
5668 f196
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabakteryja bakteryja
8890 f229 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viabakteryja bakteryja
3080 7c4b
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta vialexi lexi
Reposted fromasika asika vialexi lexi

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted frompanimruk panimruk viasadeyes sadeyes
Reposted fromgruetze gruetze viawalkingchaos walkingchaos
Reposted frommayamar mayamar viawalkingchaos walkingchaos
1435 667b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawalkingchaos walkingchaos
3333 d8ec
Reposted frommondkroete mondkroete viawalkingchaos walkingchaos
1198 912f
True beauty of the Soup.io
Reposted fromalkern alkern viawalkingchaos walkingchaos
3217 639e
Boyhood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl