Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6572 ddd8 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viaNayu Nayu
1062 c659
Reposted fromIzmirEgal IzmirEgal viascorpix scorpix
5813 0cd1 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaikari ikari
0161 5edc 500
Berneński pies pasterskiii!
Reposted fromFlau Flau vialunoliel lunoliel
1075 4791 500

psychoticrambling:

my crystal ball says you really fucked up this time

Reposted fromambeer6 ambeer6 vialunoliel lunoliel
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz vialunoliel lunoliel
Poprzez stosowanie zasad savoir-vivre’u w życiu codziennym możemy wpływać na nasze otoczenie i, choćby na małą skalę, być inspirującym przykładem dla innych. Niewykluczone, że gdy machniecie kierowcy ręką w podziękowaniu za miły gest, następnym razem będzie on bardziej skłonny wpuścić innych na swój pas ruchu. Nigdy nie wiadomo, co może wyniknąć z niewinnego skinięcia dłonią.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viaiamdreamer iamdreamer
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viaiamdreamer iamdreamer
8765 d2ae 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaaviee aviee
3586 d405 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viajazon jazon
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaobarzana obarzana
2205 0a1a
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaBrzozi Brzozi
8796 cbdc
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viajoannna joannna
2281 7132 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viajoannna joannna
0730 02f9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajoannna joannna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl